займ манимен займ займер займ лайм

Generalforsamling i Vejle IF

Dato: 26. november 2019
Tid: Kl. 19:30 (spisning kl. 18:30 – kræver tilmelding)
Sted: Klublokalerne

Spisning

Traditionen tro er der fælles spisning kl. 18:30 for deltagerne før generalforsamlingen.
Spisning kræver tilmelding. Sidste frist for tilmelding til spisning er 22. november kl. 12.

Tilmeld dig spisning (senest den 22. nov. kl. 12) ved at sende en mail til klubchefen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.
Formand: Thorkild Bo – ikke på valg
Kasserer: Niels Olav Nielsen – på valg / ønsker genvalg
Medlem Atletik: Jacob Nygaard – på valg / ønsker genvalg
Medlem: Jens Christensen – stoppet før tid – der skal findes en afløser for 1 år
Medlem Motion: Dorte Hvilshøj – ikke på valg
Medlem: Mette B. Rasmussen – på valg / ønsker ikke genvalg
Medlem Triatlon: Lars Rosenkilde – på valg / ønsker genvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alle medlemmer, der er juridisk myndige, er valgbare. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant for denne.

8. Eventuelt

Stemmeret

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af forældre for medlemmer under 14 år.

Forslag

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.