займ манимен займ займер займ лайм

Vedtægter for Vejle IF

Pr. 28.11 2017

§1 NAVN og HJEMSTED
Foreningen Vejle Idrætsforening er stiftet den 7. maj 1907 og har hjemsted i Vejle Kommune.
Foreningen er tilsluttet Dansk Atletik Forbund, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Triathlon Forbund under Danmarks IdrætsForbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Medlemskab kan udvides til andre forbund, som er aktuelle for at leve op til foreningens målsætning. Foreningen er tillige medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).§2 FORMÅL
Vejle Idrætsforenings formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har til formål at sikre gode rammer for medlemmernes udøvelse af baneatletik, cross- og motionsløb samt triathlon. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen skal kendskabet til disse idrætter udbredes.
Foreningen har endvidere til formål gennem motionsløb, træning m.m. at udvikle motions- og træningstilbud til så mange som muligt.
§3 MEDLEMSKAB
Som aktivt medlem kan enhver optages.
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Begæring om indmeldelse skal fremsættes skriftligt til foreningen.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.
Foreningen kan optage passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
Æresmedlemmer kan udpeges af foreningens bestyrelse i forbindelse med særlige lejligheder.
Udmeldelse skal meddeles skriftligt til foreningen med 14 dages varsel til udgangen af en måned. I forbindelse med udmeldelsen skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.
§4 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med budgetbehandlingen.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af forretningsudvalget.
§5 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Når et medlem ikke har betalt kontingent i 3 måneder, eller når et medlem i øvrigt har pådraget sig gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende.
Den på grund af gæld til foreningen udelukkede må for på ny at blive medlem betale sin gæld til foreningen.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt

§6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den afholdes én gang årligt i november måned.
Indkaldelse sker via foreningens hjemmeside samt ved annoncering i lokale medier med mindst to ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Indsendte forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af forældre for medlemmer under 14 år.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for lovændringer.
Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning forlanges.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Der udfærdiges referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet skal sendes personligt til alle medlemmer via mail.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse. Alle foreningens stemmeberettigede medlemmer er valgbare, dog stilles der til posten som foreningsformand og kasserer krav om juridisk myndighed. Der ud over skal mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer være juridisk myndige. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Kassereren samt medlemmet der repræsenterer triatlon og medlemmet der repræsenterer motion er på valg i år med ulige årstal.  Bestyrelsens formand, medlemmet der præsenterer atletik samt to menige medlemmer er på valg i år med lige årstal.  1. og 2. suppleant vælges til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Alle medlemmer, der er juridisk myndige, er valgbare. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant for denne.
8. Eventuelt.

§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter ønskets modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelse, mødeledelse, afstemning, referat m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§8 BESTYRELSEN
Bestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.  Bestyrelsens opgave er at fastholde og gennemføre generalforsamlingens beslutninger og sikre
foreningens beståen og udvikling i overensstemmelse med foreningens formål og løbende
handlingsplaner.
Bestyrelsen består af formand, kasserer samt 5 menige medlemmer. Blandt bestyrelsens medlemmer udpeges en næstformand, der i fravær af formanden skal varetage formandens pligter i foreningen. Klubbens kasserer kan ikke udnævnes til næstformand. I bestyrelsen skal sidde et medlem, der repræsenterer atletik, et medlem, der repræsenterer motion samt et medlem, der repræsenterer triathlon. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede.
Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet skal sendes personligt til alle medlemmer via mail.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med forretningsudvalget nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Foreningens organisation, med tilhørende bemanding af bestyrelse, forretningsudvalg og fungerende udvalg med tilhørende funktionsbeskrivelser og kompetancerammer skal til enhver tid fremgå af foreningens hjemmeside.

§9 UNGDOMSRÅD
Til fremme af ungdommens interesser og engagement i foreningen vælges et ungdomsråd.
Ungdomsrådet består af 9 medlemmer fra ungdomsafdelingen. Valgbare til ungdomsrådet er ungdomsmedlemmer, der er fyldt 12 år.
Valg finder sted hvert år i forbindelse med ungdomsafdelingens årsafslutning.
Ungdomsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Ved ungdomsrådets møder er foreningens ungdomsleder til stede, så ungdomsrådets beslutninger
sikres bedst mulig gennemslagskraft i foreningen.
Ungdomsrådet arbejder i overensstemmelse med en handlingsplan, som ungdomsrådet selv udarbejder og efterfølgende forelægger bestyrelsen til godkendelse.

§10 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår løber fra den 16. oktober til den efterfølgende 15. oktober.
Bestyrelsen skal senest 1 uge inden afholdelse af generalforsamlingen afgive årsrapport for det passerede år til revisoren.
Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
Årsrapporten kan rekvireres af medlemmerne sammen med dagsorden til den ordinære
generalforsamling.

§11 REVISION
Revisorerne skal hvert år i november måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig og kritisk revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§12 KLUBDRAGT
Foreningens klubdragter skal til enhver tid være godkendt på en generalforsamling. Klubdragt skal bæres i overensstemmelse med Dansk Atletiks regler om konkurrencedragt samt reklameregler. Bestyrelsen kan ændre eksisterende klubdragter i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler. Sponsoraftaler kan indgås med bestyrelsens godkendelse både for alle klubdragter samt i forbindelse med individuelle aftaler. Sponsoraftaler af enhver art, hvor klubdragter benyttes som reklamemiddel, skal godkendes af Vejle IF’s bestyrelse eller en person bestyrelsen vælger hertil. Klubdragter omfatter overtræksdragt, singlet, t-shirt, heldragt, benklæder samt anden beklædning, der benyttes ved stævner. Vejle IF stiller krav om at få del i indtægterne ved alle sponsorater i forbindelse med klubtøj.

§13 TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 50.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal optagelse af lån godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægten kan efter forudgående varsel ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§15 OPLØSNING
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Dansk Atletik Forbund og Dansk Triathlon Forbund i forhold til fordelingen af foreningens medlemmer, med mindre foreningens midler agtes anvendt i en ny forening.

§16 IKRAFTTRÆDELSE
Disse love er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 28. november 2017.
De tidligere love, som er dateret den 27. november 2012, er hermed bortfaldet.

Bekræftelse af dirigenten for den ordinære generalforsamling:

Navn:  Erik Krab Koed