займ манимен займ займер займ лайм

Generalforsamling i Vejle IF

Dato: Tirsdag den 28.  november 2023

Tid: Kl. 20:00

Kl. 19:30 er der fælles spisning i form af en burger

Sted: Klublokalerne på 1. sal

Tilmelding på opslag i klubhuset eller på mail til: klubchef@vejle-if.dk.
Tilmelding til generalforsamling og/eller spisning senest torsdag den 23/11.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen har to forslag til ændring af vedtægterne:

Forslag til ændring af vedtægter vedrørende klubdragter

Foreningens klubdragter skal til enhver tid være godkendt på en generalforsamling.

Klubdragt skal bæres i overensstemmelse med Dansk Atletiks regler om konkurrencedragt samt reklameregler.

Bestyrelsen kan ændre eksisterende klubdragter i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler.

Sponsoraftaler kan indgås med bestyrelsens godkendelse både for alle klubdragter samt i forbindelse med individuelle aftaler.

Sponsoraftaler af enhver art, hvor klubdragter benyttes som reklamemiddel, skal godkendes af Vejle IF´s bestyrelse eller en person bestyrelsen vælger hertil.

Klubdragter omfatter overtræksdragt, singlet, t-shirt, heldragt, benklæder samt anden beklædning, der benyttes ved stævner.

Vejle IF stiller krav om at få del i indtægterne ved alle sponsorater i forbindelse med klubtøj.

Forslag til ændring af vedtægter vedrørende bestyrelsesmedlemmer

Der anbefales rettelse til: ”Kassereren samt medlemmet der repræsenterer triatlon og medlemmet der repræsenterer motion er på valg i år med ulige årstal”.

”Bestyrelsens formand, medlemmet der præsenterer atletik samt to menige medlemmer er på valg i år med lige årstal”

Antal medlemmer i bestyrelsen reduceres med 1 fra 8 til 7.

6. Valg af bestyrelse. På valg er Niels Olav Nielsen (kasserer) modtager genvalg for 2 år. Lars Rosenkilde (triatlon) modtager genvalg for 2 år. Claus Pommerencke (valgt for motion) modtager genvalg for 2 år. Første og anden suppleant vælges for et år ad gangen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alle medlemmer, der er juridisk myndige, er valgbare. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant for denne.

8. Eventuelt

Stemmeret

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af forældre for medlemmer under 14 år.

Forslag

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.