займ манимен займ займер займ лайм

Generalforsamling i Vejle IF

Dato: Tirsdag den 29.  november 2022

Tid: Kl. 20:00

Kl. 19:30 er der fælles spisning i form af en burger. Husk at skrive på tilmeldingen, om du ønsker at være
med til spisningen.

Kl. 19:30 kommer der en orientering om medlemsundersøgelsen.

Sted: Klublokalerne på 1. sal

Tilmelding på opslag i klubhuset eller på mail til: klubchef@vejle-if.dk.
Tilmelding til generalforsamling og/eller spisning senest fredag den 25/11.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.
På valg er Jacob Nygaard (atletik), modtager genvalg. Torben Endahl (menigt medlem), modtager genvalg. Kirsten Duncan (menigt medlem), modtager ikke genvalg. Ove Lausten (Formand), modtager genvalg. Medlemmet der repræsenterer motion er vakant, og kan vælges for et år. Første og anden suppleant vælges for et år ad gangen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alle medlemmer, der er juridisk myndige, er valgbare. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant for denne.

8. Eventuelt

Stemmeret

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af forældre for medlemmer under 14 år.

Forslag

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.