займ манимен займ займер займ лайм

Generalforsamling i Vejle IF

Den udskudte generalforsamling for sæsonen 2019/2020 afholdes:

Dato: Tirsdag den 8. juni 2021
Tid: Kl. 20:00
Sted: Klublokalerne på 1. sal

Fra kl. 19.30 serveres en sandwich, samt øl/vand u/b.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der må max. være 50 personer i klublokalet og COVID-19 regler for arrangementer skal overholdes.

Det betyder kun adgang for forhåndstilmeldte med navn, adresse, tlf. og mailadresse.

Tilmelding på opslag i klubhuset eller på mail til: klubchef@vejle-if.dk.

Thorkild Bo afgår som formand, så vi mangler et emne. Hvem?

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.
Formand: Thorkild Bo Nielsen – på valg / ønsker ikke genvalg

Kasserer: Niels Olav Nielsen

Næstformand, atletikafdeling: Jacob Nygaard

Medlem, motionsafdeling: vakant

Medlem, triatlonafdeling: Lars Rosenkilde

Medlem, Torben Endahl

Medlem, vakant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alle medlemmer, der er juridisk myndige, er valgbare. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant for denne.

8. Eventuelt

Stemmeret

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af forældre for medlemmer under 14 år.

Forslag

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.