займ манимен займ займер займ лайм

Generalforsamling i Vejle IF

Dato: Tirsdag den 30.  november 2021
Tid: Kl. 20:00
Sted: Klublokalerne på 1. sal

Fra kl. 19.30 er der fælles spisning i form af en burger. Husk at skrive på tilmeldingen, om du ønsker at være
med til spisningen.

Tilmelding på opslag i klubhuset eller på mail til: klubchef@vejle-if.dk.
Tilmelding til generalforsamling og/eller spisning senest fredag den 26/11.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse
af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.
På valg er Jacob Nygaard; modtager genvalg, og skal vælges i et år som medlemmet,
der repræsenterer atletik.
Lars Rosenkilde (triatlon) modtager genvalg. Niels Olav Nielsen (kasserer)
modtager genvalg.
Medlemmet der repræsenterer motion er vakant, og skal vælges for to år. Medlemmet,
der betegnes som menigt medlem er vakant og på valg i et år. Første og anden suppleant vælges for et år af gangen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alle medlemmer, der er juridisk myndige, er valgbare. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor og 1 suppleant for denne.

8. Eventuelt

Stemmeret

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
For medlemmer, som ikke er fyldt 14 år på generalforsamlingsdatoen, kan forældre overtage stemmeretten. Er der flere medlemmer i husstanden under 14 år, har forældrene 1 stemme pr. medlem under 14 år. Der kræves personligt fremmøde af forældre for medlemmer under 14 år.

Forslag

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Indsendte forslag offentliggøres her på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.